Menu Sluiten

Bezwaar maken; de procedure

Hier vind je meer informatie over hoe je bezwaar aan kan tekenen tegen de plannen van Campus A58.

Als je het niet eens bent met de plannen en de afgifte van de vergunning van de gemeente is het belangrijk dat je bezwaar aantekent vóór 17 januari aanstaande. Hieronder worden de verschillende opties omschreven te weten:

 • Pro Forma Bezwaarschrift om meer tijd te vragen om het echte bezwaarschrift in te leveren. Als je bezwaar wilt maken dan moet je dit of een definitief bezwaar voor 17 januari indienen. Daarna heeft geen enkele zin.
 • Bezwaarschrift. Het document met de bezwaren die je hebt. Moet voor 17 januari of, indien je een pro forma bezwaar hebt ingediend,  voor de datum die Gemeente als antwoord op je pro forma heeft gegeven.
 • Voorlopige voorziening. Hier ga je na de rechter als er haast is om duidelijkheid te hebben nadat je het bezwaarschrift hebt ingediend. Omdat dit een “fase1” vergunning betreft en er nog niet gebouwd kan worden kan het zijn dat de rechter nu geen uitspraak kan doen. We zijn dit verder aan het uitzoeken. Het is zo dat je een Voorlopige voorziening pas kunt aanvragen indien je een bezwaarschrift (niet zijnde een pro forma bezwaarschrift) met je bezwaren hebt ingediend.

Pro Forma Bezwaarschrift

Omdat 17 januari wat kort dag is om al de op van jou toepassing zijnde gronden te vinden en te beschrijven is het mogelijk om een Pro Forma Bezwaarschrift in te dienen. Hierin geef je aan dat je bezwaar aantekent maar hoef je dit nog niet te motiveren. Hierdoor krijg je van de gemeente 2-4 weken extra tijd om het Bezwaar te onderbouwen. Je kunt om 6 weken vragen i.v.m. de vakantie. Op deze manier koop je tijd om het definitieve bezwaar later in te dienen. Volg onderstaand stappenplan:

Pro Forma Digitaal (met DigiD)

 1. Ga naar http://www.roosendaal.nl/bezwaar-en-beroep en klik op ‘Direct online bezwaar maken met DigiD’.
 2.  Log je in met je DigiD.
 3.  Vul de gevraagde persoonlijke gegevens in en klik op ‘Volgende’.
 4.  Het Besluit.
  a). Bij de vraag ‘Wie heeft het besluit genomen?’ kiest u ‘College van burgemeester en wethouders‘.
  b). Bij ‘Wanneer heeft de gemeente het besluit verzonden?’ kiest u als datum 6 december 2019.
  c). Het kenmerk van het besluit waartegen je bezwaar maakt is 2019WB0397.
  d). Korte omschrijving van het besluit luidt als volgt: het oprichten van een distributiecentrum op het terrein gelegen tussen Zwaanhoefstraat, Bredaseweg en Jan Frederik Vlekkestraat, 4702 LC Roosendaal. Kadastraal bekend gemeente Roosendaal en Nispen, sectie B perceelnummers 04740, 04795, 04805, 04806, 04807, 04808, 04821, 05956). Nb. U kunt deze tekst eenvoudig kopiëren en plakken in het kader.
  e). Klik op ‘Volgende’
5. Het bezwaar. a). Bij de vraag ‘Waarom maakt u bezwaar?’ vult u in: Op dit moment lukt het mij nog niet om de gronden van dit bezwaarschrift te vermelden. Om de termijn veilig te stellen volsta ik op dit moment met het indienen van een voorlopig bezwaarschrift. In verband met de late melding in de bode en de recente feestdagen zou ik graag 6 weken uitstel willen vragen. Graag hoor ik van u binnen welke redelijke termijn u het gemotiveerde bezwaarschrift van mij verlangt. b). Je hoeft nog geen bestand bij ‘Bezwaarschrift’ te kiezen. c). Bij ‘Wilt u gebruikmaken van de mogelijkheid om uw bezwaar mondeling toe te lichten?’ mag je zelf kiezen. d). Eventuele bijlage en/of foto’s kun je leeg laten. Klik op ‘Volgende’. 6. Dit is de laatste stap. Controleer de gegevens en druk op ‘Verzenden’. Klaar! Als je je bezwaarschrift online indient, kunt je via je persoonlijke internetpagina (DigiD) de voortgang van de behandeling van jouw bezwaarschrift volgen.

Pro Forma op Papier

EVENTUEEL AANGETEKEND VERZENDEN of AFGEVEN BIJ GEMEENTE ROOSENDAAL EN ONTVANGSTBEVESTIGING VRAGEN

Download hier de voorbeeldbrief. Vul de datum, je naam en adres in en onderteken de brief.

Gemeente Roosendaal
t.a.v. het college van Burgemeester en Wethouders
Stadserf 1
4701 NK Roosendaal

Bezwaarschrift

Uiteindelijk moet je vóór 17 januari, of na een Pro Forma Bezwaarschrift enkele weken later, je bezwaarschrift indienen. De procedure is grotendeels hetzelfde als hierboven reeds omschreven. Hierbij het stappenplan:

Bezwaarschrift Digitaal (met DigiD)

 1. Ga naar http://www.roosendaal.nl/bezwaar-en-beroep en klik op ‘Direct online bezwaar maken met DigiD’.
 2.  Log je in met je DigiD.
 3.  Vul de gevraagde persoonlijke gegevens in en klik op ‘Volgende’.
 4.  Het Besluit.
  a). Bij de vraag ‘Wie heeft het besluit genomen?’ kiest u ‘College van burgemeester en wethouders‘.
  b). Bij ‘Wanneer heeft de gemeente het besluit verzonden?’ kiest u als datum 6 december 2019.
  c). Het kenmerk van het besluit waartegen je bezwaar maakt is 2019WB0397.
  d). Korte omschrijving van het besluit luidt als volgt: het oprichten van een distributiecentrum, locatie Zwaanhoefstraat 2 (terrein geleden tussen Zwaanhoefstraat, Bredaseweg en Jan Frederik Vlekkestraat, 4702 LC Roosendaal. Kadastraal bekend gemeente Roosendaal en Nispen, sectie B perceelnummers 04740, 04795, 04805, 04806, 04807, 04808, 04821, 05956). Nb. U kunt deze tekst eenvoudig kopiëren en plakken in het kader.
  e). Klik op ‘Volgende’

5. Het bezwaar.
a). Bij de vraag ‘Waarom maakt u bezwaar?’ vul je in welke gronden voor jou van belang zijn. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld de hoogte van het gebouw, toenemende verkeersdruk en/of geluidsoverlast. Voor meer inspiratie klik je op deze link.
b). Je kunt eventueel brief uploaden bij ‘Bezwaarschrift’.
c). Bij ‘Wilt u gebruikmaken van de mogelijkheid om uw bezwaar mondeling toe te lichten?’ mag je zelf kiezen.
d). Eventuele bijlage(n) en/of foto’s kun je hier toevoegen. Klik op ‘Volgende’.
6. Dit is de laatste stap. Controleer de gegevens en druk op ‘Verzenden’.
    Klaar!

Als je je bezwaarschrift online indient, kunt je via je persoonlijke internetpagina (DigiD) de voortgang van de behandeling van jouw bezwaarschrift volgen.

Bezwaarschrift op papier

EVENTUEEL AANGETEKEND VERZENDEN of AFGEVEN BIJ GEMEENTE ROOSENDAAL EN ONTVANGSTBEVESTIGING VRAGEN

Download hier de voorbeeldbrief. Het belangrijkste is natuurlijk dat je je bezwaar motiveert. Je moet punten aandragen die op jouw situatie van toepassing zijn. Bedwing je emoties en probeer een en ander zo zakelijk mogelijk te weer te geven. We hopen hier op de site een aantal bezwaren vermeld te hebben die van toepassing zijn, of u in ieder geval op pad hebben kunnen helpen.

Als u niet helemaal zeker bent, neem contact met ons op. Dan gaan we kijken hoe we je met de brief kunnen helpen. (vrijwilligers die hierbij willen helpen zijn bij deze uitgenodigd;-)

Er zijn ook bedrijven die je gratis willen helpen zoals bezwaardesk.nl

Vergeet niet de datum, je naam en adres in te vullen en onderteken de brief. 

Postadres:
Gemeente Roosendaal
t.a.v. het college van Burgemeester en Wethouders
Stadserf 1
4701 NK Roosendaal

Voorlopige voorziening

Zolang je nog geen beslissing hebt gekregen op je bezwaar blijft het besluit van de Gemeente bijna altijd geldig. Wil je dit niet en is er spoed? Dan kun je aan de rechter vragen om voorlopig te oordelen over het besluit.
Dit heet een voorlopige voorziening. Meer informatie vind je op: www.rechtspraak.nl. Klik hiervoor op > Uw situatie > Een rechtszaak starten > Voorlopig oordeel bij spoed. 

Aanvragen
Je kunt de voorlopige voorziening op twee manieren aanvragen: digitaal en per brief.
 
Kosten
Je betaalt zelf de kosten voor het aanvragen van een voorlopige voorziening. 
Details:  www.rechtspraak.nl
Klik hiervoor op > Uw situatie > Griffierecht berekenen > Bestuursrecht. (Op dit moment is dat 170 Euro)

Voorlopige voorziening Digitaal

www.rechtspraak.nl. Je gaat naar > Uw situatie > Een rechtszaak starten > Voorlopig
oordeel bij spoed > Verzoek indienen > Rechtbanken;

Voorlopige voorziening op papier

Je stuurt een brief naar:
De voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West – Brabant,
Postbus 90006
4800 PA Breda

Rechtsbijstand

Heeft u een rechtsbijstandverzekering? Neem contact op met uw tussenpersoon of direct met de maatschappij. Zij zullen u helpen het het maken van een bezwaar grotendeels voor u doen. Let wel: u (of uw maatschappij) moet vóór 17 januari een pro forma bezwaar maken.
Verzekeringsmaatschappijen werken vaak samen in dit soort zaken en bundelen de krachten en verdelen de kosten. Gezamenlijk zullen we de maatschappijen ook van informatie over deze case voorzien. Hieronder een email van een rechtsbijstandverzekeraar aan een van de buurtbewoners.

Geachte [een buurtbewoner],
Dank voor uw e-mail. Ik zal namens u een pro forma bezwaarschrift indienen bij de gemeente. Ik kan dat helaas niet voor de overige omwonenden of het buurtcomité doen. Wel is het mogelijk dat u gezamenlijk een externe jurist aanwijst.
Overigens is het gebruikelijk dat er in soortgelijke situaties belangengroeperingen ontstaan die gezamenlijk een bezwaarprocedure starten. Een gemeente kan een bezwaar niet ongegrond verklaren wegens ‘ronselen’. Wel is het denkbaar dat er in de door u aangehaalde casus bezwaarmakers zijn opgevoerd die niet als belanghebbende in de zin van de Algemene Wet Bestuursrecht zijn aan te merken (bijvoorbeeld omdat zij te ver van de vergunningslocatie af wonen). In zo’n situatie kan de gemeente deze bezwaarmakers niet ontvankelijk verklaren in hun bezwaar. Men kan alleen met succes bezwaar maken als men belanghebbende is.
Zoals gezegd zal ik een pro forma bezwaar namens u aan de gemeente sturen. U hoeft dat niet zelf te doen; de overige omwonenden dienen voor zichzelf te besluiten of zij een bezwaarschrift willen indienen.
In het bezwaarschrift zal ik de gemeente vragen mij de relevante stukken toe te sturen en mij een termijn te gunnen voor het aanvullen van de bezwaargronden in verband met de complexiteit van de vergunningaanvraag, de tijd die ik nodig heb om deze te bestuderen en de grote gevolgen van deze plannen voor mijn woon- en leefomgeving. De inhoudelijke argumenten van uw bezwaarschrift kunnen dan in een later stadium worden aangevuld.
Ik kan namens u de bezwaargronden aanvullen. Zoals gezegd mag u de zaak ook door een externe jurist laten behandelen. Als u de zaak aan een externe jurist wilt overdragen, verzoek ik u om dat ruim op tijd aan ons te laten weten zodat wij de opdracht aan deze jurist kunnen verzorgen. Het dient een jurist te zijn die ervaren is in het ruimtelijke ordeningsrecht. Voor de duidelijkheid: de opdracht wordt door [verzekerings maatschappij] verstrekt; wij vergoeden redelijke kosten en maken hierover vooraf afspraken met de betreffende jurist. Omdat er sprake is van meerdere belanghebbenden, vergoed [verzekeringsmaatschappij] de kosten naar rato van het aantal belanghebbenden.
Ik vertrouw erop uw vragen hiermee voor nu te hebben beantwoord.
Met vriendelijke groet,
[Rechtsbijstand jurist verzekeringsmaatschappij]